Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
    தமிழ்நாடு திறன் மேம்பாட்டுக் கழகம் - தமிழ்நாடு திறன் போட்டிகள் - 2023     TNEA 2023 Counselling Facilitation Center at GCEE

  FROM OUR NEWSROOM

01

First Year Academic Schedule

Academic Schedule for I semester B.E/B.Tech    

02

1998 Batch Alumni Silver Jubliee Meet

Governemnt College of Engineering(IRTT), Erode - 1998 batch Alumni Silver Jubliee meet held on 22 & 23 July 2023    

03

1995 Batch Alumni Silver Jubliee Meet

Governemnt College of Engineering(IRTT), Erode - 1995 batch Alumni Silver Jubliee meet held on 14.08.2022    

04

1996 Batch Alumni Silver Jubliee Meet

Governemnt College of Engineering(IRTT), Erode - 1996 batch Alumni Silver Jubliee meet held on 30.07.2022    

05

1997 Batch Alumni Silver Jubliee Meet

Governemnt College of Engineering(IRTT), Erode - 1997 batch Alumni Silver Jubliee meet held on 17.07.2022    

Welcome to Government College of Engineering, Erode (Formerly IRTT)

The college established in 1984, is a premier Engineering Institute. It was run by All Transport Corporations of Government of TamilNadu and now the Institute is converted as Government College of Engineering, Erode(GCEE). The Institute is located on a sprawling lush green campus of 200 acres between Chithode and Bhavani in Erode district. It provides a congenial atmosphere for Technical Education. The Institute has excellent infrastructure, well-equipped laboratories, library and highly qualified & experienced faculty members. The Institute is well known for its technical excellence, modern facilities, research activities, good academic performance track record and placements.

Our Campus Recruiters